Burgerinitiatief Lyme

De handtekeningen van het burgerinitiatief zijn voor het merendeel, bijna 50.000, op papier bijeen gebracht door vrijwilligers. Daarnaast werd bijna 22.000 maal getekend via een digitale tekenmogelijkheid op de website van de Lymevereniging. De ruim 71.500 handtekeningen werden 11 mei 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer[4], vertegenwoordigd door de leden Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Margot Kraneveldt (PvdA). In september 2010 werd het burgerinitiatief goedgekeurd door de Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

Begin oktober 2010 werd het voorstel tot behandeling door de Tweede Kamer geaccepteerd[5]. 17 maart 2011 werd het burgerinitiatief door een afvaardiging van de Lymevereniging toegelicht en besproken met de vaste Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport[6][7].

Naar aanleiding van het burgerinitiatief heeft de Tweede Kamer een adviesvraag neergelegd bij de Gezondheidsraad[8]. Het was pas de tweede keer in de geschiedenis dat de Tweede Kamer de Gezondheidsraad om advies vroeg. Dit advies kwam in juni 2013 uit [9]. De Minister van VWS [10], NVLP en Stichting Tekenbeetziekten[11] zijn daarop om een reactie gevraagd. De reacties zijn met de NVLP en STZ op 20 november 2013 in een commissievergadering van de Vaste Tweede Kamer commissie VWS besproken [12].

Petitiebrief ziekte van Lyme

In een petitiebrief beschreef de Lymevereniging de problematiek rond diagnosticering en behandeling van de ziekte van Lyme. De brief omvatte acht petitiepunten:

• Het instellen van een meld- of informatieplicht voor de ziekte vanLyme
• Het aanpassen van de artsenopleiding én het bijscholen van artsen over de Borreliabacterie, het ziekteverloop en vooral het bevorderen van het stellen van een snelle klinische diagnose van de ziekte van Lyme
• De ontwikkeling van goede gestandaardiseerde testen, waarbij onder andere rekening gehouden wordt met de verschillende stammen en de complexe microbiologie van de Borreliabacterie
• Het inrichten van een Lyme-expertisecentrum in Nederland waar onder andere onderzoek naar de Borreliabacterie, het ziekteverloop en behandelingen gecoördineerd kan worden
• Meer onderzoek naar- en aandacht voor de diagnose en individuele behandeling van chronische Lyme-borreliose met onder andere langere, hoger gedoseerde en gecombineerde antibioticumkuren
• Meer onderzoek naar en aandacht voor de behandeling van tekenbeet co-infecties, omdat die het ziektebeeld ernstiger kunnen maken en de behandeling bemoeilijken
• Bredere en grootschaligere voorlichting over teken, tekenbeten, de mogelijke gevolgen en het waarschuwen van bezoekers van natuur- en recreatiegebieden
• Het in Europees verband aandringen op de ontwikkeling van een vaccin.

Doordat met de acht petitiepunten voorstellen zijn gedaan die eerder niet besproken waren, werd in de brief van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven voorgesteld “te stemmen over de voorstellen van de Vereniging als betrof het één voorstel”.

Aandacht voor de ziekte van Lyme

Een enkele keer werd er kritisch gereageerd op het burgerinitiatief[13]. Naar aanleiding van een eigen onderzoek startte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2010 een deskundigenberaad. Dit leidde in juni 2011 tot een toezegging door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat vijf projecten zouden worden opgezet die bij moeten dragen aan een verbeterde preventie en bestrijding van de ziekte van Lyme[14]. Gerealiseerd of in ontwikkeling zijn onder andere een uitbreiding van de RIVM Toolkit voor publiekscommunicatie “Teken en Lyme”[15][16], het RIVM onderzoek Lyme in Zicht[17], de Tekenradar[18], een Tekenapp van het RIVM[19] en een onderzoek door het Centrum Monitoring Vectoren naar de ziekteverwekkers die teken bij zich kunnen dragen[20].

Behandeling Tweede Kamer

Het burgerinitiatief Ziekte van Lyme werd op 15 mei 2014 behandeld in de Tweede Kamer[21]. Het voorstel de ziekte van Lyme te bestrijden met een aantal concrete maatregelen (zoals aanpassing van de artsenopleiding, het opzetten van een onderzoeks- en behandelcentrum, beter onderzoek en intensivering van de voorlichting) verkreeg unanieme steun[22]. De motie voor een onderzoeks- en behandelcentrum is ondersteund door acht politieke partijen (SP, PvdA, VVD, PvdA, CDA, GL, D66, 50Plus)[23]. Voorgesteld is vóór het zomerreces van 2015 in de Tweede Kamer met de minister een evaluatiemoment over de voortgang te houden.

 

Bronnen, noten en/of referenties

4. ↑ Voorstel voor het burgerinitiatief van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten
5. ↑ Verslag cie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, vergaderjaar 2010-2011, 23 september
6. ↑ nrc.next 17 maart 2011 ‘Zonder rode vlek geen diagnose’ p.8-9
7. ↑ Verslag gesprek Tweede Kamer cie VWS – NVLP 17 maart 2011; Tweede Kamer, vergaderjaar 8. ↑ Brief van het Presidium van de Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 21 april 9. ↑ http://gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/optimale-gezondheidszorg/lyme-onder-10. ↑ Brief van de regering, 29 augustus 2013, 32793-101, Reactie op advies ‘Lyme onder 11. ↑ http://www.tekenbeetziekten.nl/burgerinitiatief
12. ↑ http://tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details/index.jsp?
13. ↑ http://weblogs.nrc.nl/wetenschap-columns/2010/03/20/de-meestervermommer/
14. ↑ Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-123927
15. ↑ http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
16. ↑ http://toolkits.loketgezondleven.nl/
17. ↑ http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2011/RIVM_
18. ↑ http://www.tekenradar.nl/
19. ↑ http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/20. ↑ http://denvwa.nl/actueel/bestanden/bestand/2200903/monitoring-vectoren
21. ↑ http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/details/index.
22. ↑ http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_
23. ↑ Burgerinitiatief “Ziekte van Lyme”; Gewijzigde motie van het lid Van Gerven c.s. onderzoeks- en behandelcentrum

Lymevereniging

De ziekte van Lyme kan iedereen overkomen. De laatste jaren wordt er een stijging van het aantal lymepatiënten gemeld. De lymevereniging staat voor je klaar!

Help ook mee in de strijd tegen de tekenziekten. Wat kan je doen? Doneer, word lid, of help als vrijwilliger. Zie alle mogelijkheden
op pagina Help mee.

lymevereniging
ANBI_FC ANBI_FC

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,
meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Vragen over Lyme?

Bel 0900 2100022 (15 cent per minuut). Vanuit het buitenland 0031 85 3001025
Voor de tijden zie: Telefoondienst.