menu

Overleg met patiëntenorganisaties over een nieuwe richtlijn voor moeilijk objectiveerbare ziektes

Op 12 april 2022 heeft het Tweede Kamerlid van Kent een motie voorgesteld waarin wordt geconstateerd dat mensen met moeilijk objectiveerbare ziektes, zoals lyme,  door verschillende keuringsartsen verschillend beoordeeld kunnen worden, waardoor er willekeur ontstaat. De motie van Kent is op 19 april aangenomen met 146 stemmen. Daarmee wordt de regering nu verzocht om samen met betrokken partijen, waaronder cliëntenorganisaties, tot een verbeterd protocol te komen. Het doel van dit nieuwe protocol  is dat de gevolgen van moeilijk objectiveerbare ziektes zoals long covid, ME/CVS, lyme en Q-koorts door het UWV bij keuringen in het kader van de Ziektewet en de WIA worden erkend en serieus genomen. 

Strategie van de Lymevereniging

De aangenomen motie van Kent (26448 nr. 674) biedt nieuwe kansen. In het verleden zijn al vaker richtlijnen en standaarden opgesteld die een correcte beoordeling mogelijk maken van mensen met ziekten die als moeilijk objectiveerbaar worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn het Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium uit september 1996 en de Richtlijn Lymeziekte uit 2013.  In de huidige praktijk van (her)keuringen door bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige artsen gaat het ondanks deze richtlijnen en protocollen te vaak niet goed. Redenen hiervoor zijn onwetendheid over het verloop van de ziekten, vooroordelen van de reguliere medische beroepsgroep of keuringsartsen, of onbedoelde willekeur door verschillende keuringsartsen of gespecialiseerde keuringsinstellingen. De rechtspraak heeft tot nu toe tegen het feilen van deze keuringen een onvoldoende corrigerende werking getoond. Daardoor blijken in de praktijk mensen die in bezwaar en beroep gingen vrijwel nooit in het gelijk gesteld te worden, met grote gevolgen voor hun persoonlijke situatie.  In deze situatie hoopt de Lymevereniging verbetering te kunnen aanbrengen door een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de motie van Kent en aan de ontwikkeling van het nieuwe protocol.  

Overleg voor draagvlak

Om de nieuwe kans van de motie  van Kent te benutten gaan de patiëntenorganisaties ME/CVS, Long Covid Nederland (PASC), Q-estion en de Lymevereniging, op korte termijn gezamenlijk overleggen. De inbreng voor het nieuwe protocol vanuit patiëntenperspectief kan op deze manier gezamenlijk gegeven worden. Daarmee willen we vooral zorgen voor een groot draagvlak voor de nieuwe aanpak  en een effectieve invoering van het nieuwe protocol bij alle partijen.